Poslání a cíle projektu

Poslání

Posláním organizace je podporovat začleňování lidí se sníženou soběstačností do společnosti. Umožnit jim žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému životu. Naplňovat jejich potřeby v přirozeném prostředí s důrazem na zachování důstojnosti.

Vize

Poskytovat co nejkvalitnější sociální službu dle potřeb našich klientů. Zajistit dostatek financí z veřejných i neveřejných zdrojů. Službu uskutečňovat hospodárně, účelně, efektivně, kvalitně ke spokojenosti klientů a jejich rodinných příslušníků, donátorů a sponzorů. Průběžně upravovat standardy kvality tak, aby odpovídaly legislativě a zvyšovala se kvalita služby. Zvýšení profesionality pravidelným školením všech pracovníků. Udržení stávajících či získání nových zaměstnanců poskytující službu nejen kvalitně a profesionálně, ale také i srdcem. Upevnění stability spoluprací s obcemi a městy, rozšiřováním povědomí o organizaci pomocí propagace a public relations.

Cíle

Cíle ve vztahu ke klientovi:

  • Podpora samostatnosti, změny k rozhodování o sobě a převzetí odpovědnosti za svá rozhodnutí.
  • Podpora samostatného bydlení.
  • Podpora života v přirozeném sociálním prostředí.

Při poskytování služby osobní asistence vycházíme z těchto zásad:

  • Respekt k individualitě a důstojnosti člověka.
  • Kvalitní péče poskytovaná profesionály.
  • Dodržování lidských práv a svobod.